ĐIỀU 1. ĐIỀU KHOẢN ĐỊNH NGHĨA

 1. Nhà cung cấp dịch vụ Mạng xã hội (sau đây gọi là “Nhà cung cấp”) là Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Umedia được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Người sử dụng dịch vụ Mạng xã hội (sau đây gọi là “Người sử dụng”) là cá nhân sở hữu tài khoản Mạng xã hội hợp pháp để sử dụng các dịch vụ Mạng xã hội trên website của Nhà cung cấp. Các bài viết Người sử dụng đăng tải phải phù hợp với phạm vi và quy tại Thỏa thuận này và quy định của Pháp Luật
 3. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của Người sử dụng, do Người sử dụng đồng ý cung cấp để tạo tài khoản đăng nhập hệ thống Mạng xã hội của Nhà cung cấp theo mẫu đăng ký trên trang Mạng xã hội.
 4. Mạng xã hội Game4v là nơi để các cá nhân, tổ chức bằng tài khoản của mình chia sẻ, tìm hiểu, cập nhật thông tin giải trí (Game online, phim truyện,…) phù hợp quy định pháp luật

ĐIỀU 2. NỘI DUNG DỊCH VỤ

Chức năng Mạng xã hội Game4v là để các cá nhân, tổ chức bằng tài khoản của mình chia sẻ, tìm hiểu, cập nhật thông tin giải trí (Game online, phim truyện,…) phù hợp quy định pháp luật

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

 1. Người sử dụng phải đảm bảo các thông tin cá nhân (bao gồm họ và tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ…) mà bạn đang sử dụng và đã được cung cấp cho chúng tôi là trung thực, mới nhất, đầy đủ và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ. Đồng thời bạn luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.
 2. Người sử dụng phải đủ năng lực hành vi dân sự và từ đủ 14 tuổi trở lên mới được phép đăng nhập để sử dụng Mạng xã hội Game4v. Trường hợp Người sử dụng Mạng xã hội dưới 14 tuổi muốn đăng ký Người dùng thì người giám hộ hợp pháp phải đồng ý và quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó
 3. Khi Người sử dụng đồng ý đăng kí tư cách thành viên để truy cập sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan trên Mạng xã hội, thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi Người sử dụng Mạng xã hội phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí
 4. Trước khi sử dụng Mạng xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người sử dụng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định tại Thỏa Thuận này và các quy định, quy chế mà Mạng xã hội Game4v chịu ràng buộc, liên kết, tích hợp
 5. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người sử dụng, Mạng xã hội Game4v không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Game4v này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người sử dụng. Chúng tôi sẽ công bố trên Website về những thay đổi, bổ sung đó. Nếu không chấp thuận, Người sử dụng có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ.
 6. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
 7. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Ban quản trị của Mạng xã hội. Mục tiêu của bản thỏa thuận này là để tạo ra một hành lang chung và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Mạng xã hội và Người sử dụng.

ĐIỀU 4. CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Khi sử dụng Mạng xã hội Game4v, nghiêm cấm Người sử dụng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi dưới đây:

 1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
  • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;
  • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 3. Cản trở trái pháp Luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền Điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 6. Lợi dụng Mạng xã hội Game4v để thu thập trái phép thông tin, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người sử dụng khác.
 7. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
 8. Đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục
 9. Lợi dụng Mạng xã hội Game4v để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật
 10. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của Game4v bằng văn bản.

ĐIỀU 5.  QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

 1. Được sử dụng dịch vụ của Mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp Luật.
 2. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp Luật.
 3. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội và các quy định tại thỏa thuận này.
 4. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên Mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
 5. Chịu trách nhiệm pháp lý về mọi nội dung do người sử dụng đăng tải trên Mạng xã hội bao gồm nhưng không giới hạn ở trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Game4v và các bên có liên quan do hành vi vi phạm của mình gây ra.
 6. Người sử dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Game4v về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của người dùng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người dùng cũng bảo đảm rằng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 7. Người sử dụng cam kết không sử dụng dịch vụ Mạng xã hội vào các mục đích thương mại, bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại; tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình Mạng xã hội; truyền tải thông tin của Mạng xã hội hay sử dụng dịch vụ Mạng xã hội vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, chia rẽ thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước Pháp luật.
 8. Người sử dụng không được hành động gây mất uy tín của Nhà cung cấp dưới mọi hình thức như đăng tải những thông tin (bao gồm dưới hình thức bình luận và đăng bài viết) mang tính so sánh, chê bai các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nhà cung cấp hay những nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nhà cung cấp
 9. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ- CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI

 1. Cung cấp dịch vụ Mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;
 2. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội;
 3. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người sử dụng; thông báo cho Người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
 4. Bảo đảm quyền quyết định của Người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
 5. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm pháp luật;
 6. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm pháp luật khi có yêu cầu.
 7. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp Luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 8. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên Mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên Mạng xã hội;
 9. Nhận và giải quyết khiếu nại của Người sử dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác trong các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Mạng xã hội;
 10. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu Người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.
 11. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Nhà cung cấp có quyền sử dụng những thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật

ĐIỀU 7. CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN VI PHẠM THỎA THUẬN

 1. Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng Mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng. Khi Nhà cung cấp phát hiện Người sử dụng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Thỏa thuận này, tùy theo sự xem xét, cân nhắc của Nhà cung cấp về mức độ vi phạm, mức độ thiệt hại (nếu có) do hành vi vi phạm của Người sử dụng gây ra, Nhà cung cấp sẽ quyết định hình thức xử lý vi phạm tương ứng.
 2. Quy trình xử lý vi phạm:
  • Bước 1: Nhà cung cấp gửi thông báo nhắc nhở Người sử dụng về hành vi vi phạm bằng tin nhắn hoặc thư điện tử hoặc thư thông thường hoặc thông báo trên Mạng xã hội (Tối đa mỗi lỗi vi phạm chỉ được nhắc nhở 01 (một) lần); nội dung nhắc nhở đã bao gồm yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm hoặc yêu cầu đính chính, sửa đổi thông tin sai phạm cho phù hợp với quy định tại Thỏa thuận này.
  • Bước 2: Trường hợp Người sử dụng tái phạm, tùy theo mức độ vi phạm của hành vi mà Nhà cung cấp sẽ quyết định khóa quyền bình luận, quyền đăng bài viết hoặc xóa tài khoản Mạng xã hội của Người sử dụng vĩnh viễn mà không thông báo trước

Lưu ý: Trường hợp Người sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định tại Thỏa thuận làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành hệ thống Mạng xã hội cũng như quyền lợi của các đối tượng khác có liên quan, Nhà cung cấp sẽ quyết định xóa và chặn tài khoản Mạng xã hội của Người sử dụng ngay lập tức kể từ lần đầu phát hiện vi phạm; đồng thời đưa vụ việc ra cơ quan quản lý nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 8. CẢNH BÁO VỀ CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI, CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 1. Nhà cung cấp cho phép Người sử dụng đăng tải, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung (từ bài viết hoặc bình luận), bao gồm các hình ảnh, clip trên Mạng xã hội. Tuy nhiên, Nhà cung cấp không đảm bảo những thông tin do Người sử dụng tải lên, lưu trữ, chia sẻ trên Mạng xã hội là chính xác, an toàn và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.
 2. Trên website của Mạng xã hội có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Nhà cung cấp. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào mà Người sử dụng đã truy cập, sử dụng đường link, liên kết hiện trên Mạng xã hội.
 3. Người sử dụng phải đảm bảo các nội dung được đăng tải lên Mạng xã hội đều không vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng dịch vụ của Mạng xã hội không có nghĩa là Người sử dụng có bản quyền sử dụng những nội dung mà Người sử dụng truy cập được. Người sử dụng không được sử dụng những nội dung không phải của mình trên Mạng xã hội nếu không xin phép chủ sở hữu hợp pháp hoặc thực hiện các thủ tục khác theo luật định.
 4. Nhiều Người sử dụng Mạng xã hội rất dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị tiết lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Người dùng bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng internet.
 5. Bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên Mạng xã hội cũng có thể bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo Người dùng khi tham gia Mạng xã hội chủ động cân nhắc trước khi cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân.

ĐIỀU 9. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người sử dụng giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Mạng xã hội:

 1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Mạng xã hội của Người sử dụng sẽ được giải quyết theo các điều kiện tại Thỏa thuận này và các quy định của Pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Mạng xã hội Game4v và Người sử dụng hoặc Nhà cung cấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải bằng cách thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.
 3. Khi tranh chấp phát sinh giữa những Người sử dụng, Nhà cung cấp sẽ có trách nhiệm cung cấp cho Người sử dụng thông tin về Nhà cung cấp dịch vụ, tích cực hỗ trợ Người sử dụng hoặc đại diện Người sử dụng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.
 4. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Mạng xã hội Game4v, Nhà cung cấp sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho Người sử dụng.
 5. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội đều sẽ được gửi đến Ban quản trị Mạng xã hội theo thông tin sau:

          Email: [email protected]

ĐIỀU 10. CHÍNH SÁCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
  • Cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
  • Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai
  • Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống
  • Liên hệ với Người sử dụng để giải quyết các yêu cầu của Người sử dụng
  • Thực hiện quản lý lưu lượng Người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người sử dụng
  • Khảo sát dịch vụ, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người sử dụng.
 2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

      Khi đăng nhập sử dụng Mạng xã hội, Game4v thu thập các dữ liệu cá nhân sau:

  • Thông tin cá nhân: họ tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp
  • Thông tin liên lạc của Người sử dụng: Số điện thoại, địa chỉ email
 1. Bảo mật thông tin cá nhân
  • Nhà cung cấp đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website Mạng xã hội là dựa trên cơ sở đăng nhập và khai báo của Người sử dụng.
  • Nhà cung cấp nỗ lực tối đa bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Nhà cung cấp không đảm bảo, và không cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Nhà cung cấp. Do vậy, Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép vượt khỏi mức kiểm soát như trên. Người sử dụng hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của Người sử dụng.
  • Mỗi Người sử dụng tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản Mạng xã hội của mình, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của Người sử dụng đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác.
  • Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình
  • Mọi thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ được chúng tôi nỗ lực cao để bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Nhà cung cấp không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này

ĐIỀU 11. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

 1. Nhà cung cấp nỗ lực tối đa bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Nhà cung cấp không đảm bảo, và không cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Nhà cung cấp. Do vậy, Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép vượt khỏi mức kiểm soát như trên.
 2. Nhà cung cấp thực hiện biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng bằng cách:
  • Giới hạn thông tin truy cập cá nhân;
  • Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép;
  • Xoá thông tin cá nhân của Người sử dụng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của Mạng xã hội.
 3. Nhà cung cấp có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên Mạng xã hội vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của Mạng xã hội, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng Pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên Mạng xã hội, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để Người sử dụng dịch vụ có thể nhận biết được nội dung mới nhất.

ĐIỀU 12.  GIỚI HẠN VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 1. Nhà cung cấp khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Mạng xã hội hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của Người sử dụng. Nhà cung cấp tạo môi trường cho Người sử dụng giao lưu, chia sẻ thông tin với nhau nhưng không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi Người sử dụng.
 2. Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì Người sử dụng thực hiện trên Mạng xã hội. Người sử dụng có trách nhiệm đánh giá và chấp nhận tất cả các nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào trong bài viết hoặc bình luận bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.
 3. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hành động, nội dung hoặc thông tin của Người sử dụng trên Mạng xã hội, Người sử dụng đồng ý giữ cho Nhà cung cấp và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, các đối tác, Nhà cung cấp, nhân viên của Mạng xã hội, được miễn trừ trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào Người sử dụng dịch vụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung thông tin và hình ảnh, video clip được đăng trên Mạng xã hội. Nhà cung cấp hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên Mạng xã hội.
 4. Người sử dụng có hành vi vi phạm phải bồi thường, và bồi hoàn cho Nhà cung cấp toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, nếu có) mà Nhà cung cấp có thể đã phải gánh chịu do có hậu quả, tranh chấp phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào được hình thành do hành vi, lỗi của Người sử dụng dịch vụ đó.
 5. Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa Người sử dụng với người có quyền sở hữu liên quan đến nội dung đã đăng tải trên Mạng xã hội thì Người sử dụng đó phải chủ động giải quyết và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, và phải chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ thiệt hại phát sinh do bản quyền, thương hiệu, và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Nhà cung cấp không bị ảnh hưởng

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Thỏa thuận này được xây dựng để làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng các Dịch vụ trên Mạng xã hội, và qui định các điều kiện mà người sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ, và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội.
 2. Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Umedia cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Mạng xã hội cam kết tuân thủ các quy định và các điều khoản trong thỏa thuận này. Mọi sự vi phạm thỏa thuận này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Umedia và Pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 14. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Nếu Người sử dụng có bất kì câu hỏi nào liên quan đến quá trình xử lý thông tin của Người sử dụng hay thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG UMEDIA

Địa chỉ trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Đào Quang Tuấn

Email: [email protected]